19. Hàm SUBSTRING trong SQL

Hàm SUBSTRING trong SQL

Hàm SUBSTRING() trả về một chuỗi con của chuỗi được xử lý.

Cú pháp sử dụng hàm SUBSTRING

Hàm này có những cú pháp sử dụng khác nhau cho từng hệ cơ sở dữ liệu.

MYSQL:

SUBSTR(column_name, start_position, length) FROM table_name

hoặc:

SUBSTRING(column_name, start_position, length) FROM table_name

Oracle:

SUBSTR(column_name, start_position, length) FROM table_name

SQL Server:

SUBSTRING(column_name, start_position, length) FROM table_name

 

Tham số

Mô tả

column_name

Tham số bắt buộc. trường được chọn để thực hiện việc lấy chuỗi con.

start

Tham số bắt buộc. Chỉ rõ ra vị trí bắt đầu của chuỗi con ở trong chuỗi cha.

length

Tham số tùy chọn. Là số ký tự được trả về (chiều dài của chuỗi con). Nếu tham số này bị bỏ qua thì hàm SUBSTRING() sẽ trả về toàn bộ ký tự được tính bắt đầu từ vị trí “start”.

Chú ý: với SQL Server thì đây là tham số bắt buộc.

Ví dụ cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL

Xét bảng dữ liệu “Persons”:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Lang Son

Giờ nếu ta muốn lấy ký tự đầu tiên của các chuỗi trong cột “FirstName”, ta có thể dùng lệnh sau:

SELECT LastName,SUBSTR(FirstName, 1, 1) AS FirstCharacter FROM Persons

Kết quả trả về sẽ như sau:

LastName

FirstCharacter

Phan

H

Luong

B

Phan

Q

Trong ví dụ sau bạn sẽ học cách để lấy được hai ký tự cuối cùng của các chuỗi trong cột “FirstName”. Cú pháp lệnh cần dùng là:

SELECT LastName,SUBSTR(FirstName, -2, 2) AS LastCharacters FROM Persons

Kết quả thu được sẽ như sau:

LastName

LastCharacters

Phan

ai

Luong

ng

Phan

an

Chú ý: Trong câu lệnh ở trên “-2” có nghĩa là vị trí thứ hai tính từ vị trí cuối của chuỗi.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải