Lưu trữ của tác giả: Vimentor

Mảng động

Ở bài học trước chúng ta đã làm quan với mảng tĩnh. Trong thực tế [...]

Giới thiệu về Interrupt

Giới thiệu Một trong những nhiệm vụ của driver là điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu [...]

Giới thiệu về Heap, max heap

Giới thiệu về Heap Heap là loại cấu trúc dữ liệu dạng cây, và tất [...]

Giới thiệu về File I/O

Giới thiệu Triết lý của các hệ điều hành Unix và Linux là mọi thứ [...]

Duyệt cây theo chiều rộng

Tiền đề cho bài học Để nắm rõ kiến thức của bài học này bạn [...]

Duyệt cây theo chiều sâu

Tiền đề cho bài học Để nắm rõ kiến thức của bài học này bạn [...]

File I/O Buffering

Trong bài trước, chúng ta đã được giới thiệu 2 system call read() và write() [...]

Đối số (Tham số) mặc định trong C++

Trong bài này, bạn sẽ được học thế nào là đối số mặc định, cách [...]

Đệ quy trong C++

Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo một hàm đệ quy; một hàm gọi [...]

Danh sách liên kết đơn

Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu gồm các node và các [...]