17. Hàm ROUND trong SQL

Hàm ROUND trong SQL

Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân.

Cú pháp sử dụng hàm ROUND:

SELECT ROUND(column_name, decimals) FROM table;
Tham số Mô tả
column_name Tham số bắt buộc, là trường sẽ được làm tròn.
decimals Tham số bắt buộc, chỉ ra số số lượng chữ số phần thập phân được trả về (được làm tròn).

Ví dụ cách dùng hàm ROUND trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Products”:

ID ProductName Units Price
1 Khoai tay 1 kg 0.97
2 Đậu tương 1 kg 1.98
3 Đậu đen 1 kg 4.05

Nếu bạn muốn lấy và hiển thị tên sản phẩm và giá của một sản phẩm dưới dạng số nguyên.

Bạn có thể sử dụng lệnh sau:

SELECT ProductName,ROUND(Price,0) AS UnitPrice FROM Products;

Kết quả thu được sẽ như sau:

ProductName UnitPrice
Khoai tây 1
Đậu tương 2
Đậu đen 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *