17. Hàm ROUND trong SQL

Hàm ROUND trong SQL

Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân.

Cú pháp sử dụng hàm ROUND:

SELECT ROUND(column_name, decimals) FROM table;

 

Tham số

Mô tả

column_name

Tham số bắt buộc, là trường sẽ được làm tròn.

decimals

Tham số bắt buộc, chỉ ra số số lượng chữ số phần thập phân được trả về (được làm tròn).

Ví dụ cách dùng hàm ROUND trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Products”:

ID

ProductName

Units

Price

1

Khoai tay

1 kg

0.97

2

Đậu tương

1 kg

1.98

3

Đậu đen

1 kg

4.05

Nếu bạn muốn lấy và hiển thị tên sản phẩm và giá của một sản phẩm dưới dạng số nguyên.

Bạn có thể sử dụng lệnh sau:

SELECT ProductName,ROUND(Price,0) AS UnitPrice FROM Products;

Kết quả thu được sẽ như sau:

ProductName

UnitPrice

Khoai tây

1

Đậu tương

2

Đậu đen

4

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải