11. Hàm UCASE trong SQL

Hàm UCASE trong SQL

Hàm UCASE() trong SQL được sử dụng để chuyển đổi nội dung một trường qua chữ hoa.

Cú pháp sử dụng hàm này như sau:

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;

Cú pháp cho SQL Server:

SELECT UPPER(column_name) FROM table_name;

Ví dụ sử dụng hàm UCASE trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Persons”:

ID LastName FirstName Address City
1 Phan Hai 13 Hung Vuong Lang Son
2 Luong Bong 52 Thanh Xuan Ha Noi
3 Phan Quan 34 Van Vi Lang Son

Nếu bạn muốn lấy nội dung của cột “LastName” và chuyển đổi “LastName” qua chữ hoa, dùng câu lệnh sau:

SELECT UCASE(LastName) FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

LastName
PHAN
LUONG
PHAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *