11. Hàm UCASE trong SQL

Hàm UCASE trong SQL

Hàm UCASE() trong SQL được sử dụng để chuyển đổi nội dung một trường qua chữ hoa.

Cú pháp sử dụng hàm này như sau:

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;

Cú pháp cho SQL Server:

SELECT UPPER(column_name) FROM table_name;

Ví dụ sử dụng hàm UCASE trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Persons”:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Lang Son

Nếu bạn muốn lấy nội dung của cột "LastName" và chuyển đổi "LastName" qua chữ hoa, dùng câu lệnh sau:

SELECT UCASE(LastName) FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

LastName

PHAN

LUONG

PHAN

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải