10. Hàm LCASE trong SQL

Hàm LCASE trong SQL

Hàm LCASE() trong SQL được sử dụng để chuyển đổi nội dung một trường về chữ viết thường

Cú pháp sử dụng hàm này như sau:

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;

Cú pháp cho SQL Server:

SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;

Ví dụ cách sử dụng hàm LCASE trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Persons”:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Lang Son

Nếu bạn muốn lấy nội dung của cột "LastName" và chuyển đổi "LastName" về chữ thường, dùng câu lệnh sau:

SELECT LCASE(LastName) FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

LastName

phan

luong

phan

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải