10. Hàm LCASE trong SQL

Hàm LCASE trong SQL

Hàm LCASE() trong SQL được sử dụng để chuyển đổi nội dung một trường về chữ viết thường

Cú pháp sử dụng hàm này như sau:

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;

Cú pháp cho SQL Server:

SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;

Ví dụ cách sử dụng hàm LCASE trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Persons”:

ID LastName FirstName Address City
1 Phan Hai 13 Hung Vuong Lang Son
2 Luong Bong 52 Thanh Xuan Ha Noi
3 Phan Quan 34 Van Vi Lang Son

Nếu bạn muốn lấy nội dung của cột “LastName” và chuyển đổi “LastName” về chữ thường, dùng câu lệnh sau:

SELECT LCASE(LastName) FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

LastName
phan
luong
phan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *