Ghi đè hàm (Function Overriding)

Trong bài này, bạn sẽ được học về ghi đè hàm (Function Overriding). Ngoài ra, bạn có thể học cách truy xuất hàm đã bị ghi đè ở lớp chính trong lập trình C++.

Kế thừa cho phép lập trình viên ứng dụng tạo một lớp thừa kế từ một lớp có sẵn. Lớp thừa kế sẽ kế thừa các tính năng của lớp chính (lớp đã tồn tại).

Giả sử, cả hai lớp chính và lớp thừa kế đều có một hàm thành viên với cùng tên và cùng đối số (số lượng và kiểu của các đối số).

Nếu bạn tạo một đối tượng của lớp thừa kế và gọi hàm thành viên tồn tại ở cả hai lớp (lớp chính và lớp kế thừa), hàm thành viên của lớp kế thừa sẽ được gọi và hàm của lớp chính sẽ bị bỏ qua.

Tính năng này trong C++ được gọi là ghi đè hàm

Làm thế nào để truy xuất hàm bị ghi đè trong lớp chính từ lớp kế thừa?

Để truy xuất một hàm bị ghi đè của lớp chính từ lớp kế thừa, toán tử phân giải phạm vi :: được sử dụng. Ví dụ,

Nếu bạn muốn truy xuất hàm getData() từ lớp chính, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau trong lớp kế thừa.

Base::getData();

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải