C++ cout, cin, endl

Thao tác vào ra dữ liệu trong C++ sử dụng khái niệm luồng (stream). Luồng là một chuỗi các bytes hoặc đường đi của dữ liệu. Nó khiến hiệu suất thực hiện cao hơn.

Nếu các bytes xuất phát từ bộ nhớ chương trình tới các thiết bị như máy in, màn hình hoặc một kết nối mạng,… thì nó được gọi là thao tác in ra dữ liệu (output operation).

Nếu các bytes xuất phát từ các thiết bị như máy in, màn hình hoặc một kết nối mạng…tới bộ nhớ chương trình thì nó được gọi là thao tác đọc vào dữ liệu (input operation).

 

Các tệp header của thư viện vào ra dữ liệu

Dưới đây là các tệp header thường được sử dụng trong lập trình C++:

Tệp header Chức năng và mô tả
<iostream>                              Sử dụng để định nghĩa đối tượng cout, cincerr, lần lượt tương ứng với luồng dữ liệu in ra chuẩn (standard output stream), luồng dữ liệu đọc vào chuẩn (standard input stream) và luồng dữ liệu lỗi chuẩn (standard error stream).
<iomanip> Sử dụng để khai báo dịch vụ cho các chuẩn vào ra được định dạng như setprecisionsetw.
<fstream> Sử dụng để khai báo dịch vụ cho việc xử lý user-controlled file.

 

Standard output stream (cout)

cout là một đối tượng đã được định nghĩa trước của lớp ostream. Nó sẽ kết nối với các thiết bị ghi ra chuẩn, mà thường là màn hình. cout thường được dùng cùng với toán tử ghi vào luồng (<<) để hiển thị ra console.

Xem ví dụ đơn giản về standard output stream (cout) dưới đây:

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
	char ary[] = "Welcome to C++ tutorial"; 
	cout << "Value of ary is: " << ary << endl; 
}

Đầu ra:

Value of ary is: Welcome to C++ tutorial

 

Standard input stream (cin)

cin là một đối tượng đã được định nghĩa trước của lớp istream. Nó kết nối với thiết bị đầu vào, thường là bàn phím. cin thường được dùng cùng với toán tử đọc từ luồng (>>) để đọc đầu vào từ console.

Xem thử ví dụ đơn giản về đầu vào chuẩn (cin):

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
	int age; 
	cout << "Enter your age: "; 
	cin >> age; 
	cout << "Your age is: " << age << endl; 
}

Đầu ra:

Enter your age: 22

Your age is: 22

 

Standard end line (endl)

endl là một đối tượng đã được định nghĩa của lớp ostream. Nó được sử dụng để chèn vào một ký tự tạo dòng mới (new line) và giải phóng toàn bộ luồng.

Xem ví dụ đơn giản về kết thúc dòng chuẩn (endl):

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main( ) { 
	cout << "C++ Tutorial";   
	cout << " Vimentor"<<endl;  
	cout << "End of line"<<endl;  
}

Đầu ra:

C++ Tutorial Vimentor

End of line

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải