Break và continue

Trong bài này, bạn sẽ học về các câu lệnh: break và continue trong C++. Cụ thể hơn, bạn sẽ tìm hiểu xem chúng là gì, khi nào nên sử dụng và cách sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả.

Trong C++, có hai câu lệnh break;continue; đặc biệt được sử dụng để thay đổi luồng hoạt động bình thường của một chương trình.

Đôi khi, chúng ta cần bỏ qua việc thực thi một vòng lặp đối với một điều kiện kiểm tra nào đó hoặc phải ngắt quá trình lặp ngay lập tức mà không cần kiểm tra điều kiện.

Lấy ví dụ: Bạn muốn tạo một vòng lặp với toàn bộ dữ liệu của những người thuộc mọi lứa tuổi loại trừ tuổi 65. Hoặc bạn muốn tìm ra người đầu tiên ở độ tuổi 20.

Trong các trường hợp như vậy, câu lệnh continue; hoặc break; sẽ được sử dụng.

Câu lệnh break trong C++

Câu lệnh break; sẽ ngắt một vòng lặp (vòng lặp for, while và do…while) và một câu lệnh switch ngay lập tức khi nó được gọi.

Cú pháp câu lệnh break

break;

Trong thực tế, câu lệnh break gần như luôn được sử dụng bên trong thân của câu lệnh điều kiện (if…else) bên trong vòng lặp.

Câu lệnh break hoạt động thế nào?

Ví dụ 1: break trong C++

Chương trình C++ giúp cộng toàn bộ các số nhập vào bởi người dùng cho tới khi người dùng nhập vào số 0.

// Chương trình C++ diễn giải cách sử dụng câu lệnh break

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	float number, sum = 0.0;

	// Biểu thức kiểm tra luôn luôn đúng
	while (true)
	{
		cout << "Enter a number: ";
		cin >> number;
		
		if (number != 0.0)
		{
			sum += number;
		}
		else
		{
			// ngắt vòng lặp nếu số có giá trị bằng 0.0
			break;
		}

	}
	cout << "Sum = " << sum;

	return 0;
}

Đầu ra

Enter a number: 4

Enter a number: 3.4

Enter a number: 6.7

Enter a number: -4.5

Enter a number: 0

Sum = 9.6

Trong chương trình trên, biểu thức kiểm tra luôn luôn đúng.

Người dùng sẽ được hỏi để nhập vào một số, số đó sẽ được lưu vào biến number. Nếu người dùng nhập bất cứ số nào khác 0, số đó được cộng vào sum và lưu tại đó.

Một lần nữa, người dùng sẽ được hỏi để nhập vào một số khác. Khi người dùng nhập vào số 0, biểu thức kiểm tra trong câu lệnh if sẽ là sai và thân của câu lệnh else sẽ được thực thi, câu lệnh này sẽ ngắt vòng lặp.

Cuối cùng, tổng các số sẽ được in ra.

Câu lệnh continue trong C++

Đôi khi chúng ta cần bỏ qua một điều kiện kiểm tra nào đó trong một vòng lặp. Trong trường hợp đó, câu lệnh continue; sẽ được sử dụng trong lập trình C++.

Cú pháp câu lệnh continue

continue;

Trong thực tế, câu lệnh continue; gần như luôn được sử dụng bên trong một câu lệnh điều kiện.

Cách hoạt động của câu lệnh continue

Ví dụ 2: continue trong C++

Chương trình C++ hiển thị số nguyên từ 1 tới 10, trừ trường hợp 6 và 9.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	for (int i = 1; i <= 10; ++i)
	{
		if ( i == 6 || i == 9)
		{
			continue;
		}
		cout << i << "\t";
	}
	return 0;
}

Đầu ra

1        2        3        4        5      7         8        10     

Trong chương trình trên, khi i là 6 hoặc 9, quá trình thực thi của câu lệnh cout << i << "\t"; được bỏ qua bên trong vòng lặp sử dụng câu lệnh continue;.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải