20.Đổi tên tệp và thư mục trong Python bằng os.rename()

Trong Python, phương thức rename() được sử dụng để đổi tên tệp hoặc thư mục, phương thức này yêu cầu 2 đối số truyền vào.

Cú pháp

Dưới đây là cú pháp của phương thức os.rename()

os.rename(src, dst)

Tham số

 • src: Là tên của tệp hoặc thư mục cần đổi tên. Tệp hoặc thư mục cần tồn tại trước đó.

 • dst: Là tên tệp hoặc tên thư mục mới.

Ví dụ:

import os 

os.rename('guru99.txt','career.guru99.txt')

Cùng tìm hiểu rõ hơn ví dụ trên:

Bạn có thể đổi tên tệp ban đầu, ở đây chúng ta đổi tên tệp từ "Guru99.txt" thành "Career.guru99.txt"

 • Để đổi tên tệp "guru99.txt", chúng ta sẽ sử dụng hàm rename trong mô-đun os.

 • Sau khi thực thi mã nguồn bạn có thể nhìn thấy một tệp mới có tên là "career.guru99.txt" được tạo ở phía bên phải của cửa sổ, đây là tệp được đổi tên từ tệp ban đầu của chúng ta.

Dưới đây là mã nguồn hoàn chỉnh

import os
import shutil
from os import path

def main():
	# make a duplicate of an existing file
  if path.exists("guru99.txt"):
	# get the path to the file in the current directory
    src = path.realpath("guru99.txt");
		
	# rename the original file
    os.rename("career.guru99.txt","guru99.txt")
		
if __name__ == "__main__":
  main()

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải