2. Cấu hình MySQL Server trên Windows7

Nếu bạn chưa cài đặt MySQL trên Windows 7, bạn có thể tìm đọc bài hướng dẫn ở phần “Phụ lục 1 – Cài đặt MYSQL trên Windows7”.

Cấu hình cho MySQL

Trong quá trình làm việc, có thể bạn để database và ứng dụng ở hai nơi riêng rẽ. Ví dụ bạn để database trên máy của bạn và chạy ứng dụng trên một máy khác. Như vậy để ứng dụng có thể hoạt động được bạn cần cho phép các máy khác có thể truy cập tới database MySQL. Việc cấu hình MySQL cho phép các máy khác truy cạp vào như sau.

Của sổ làm việc với MySQL Server sẽ hiện lên và bạn cần nhập mật khẩu của tài khoản root để truy cập vào MySQL.

Khi bạn làm sản phẩm, bạn chỉ cấu hình MySQL để cho phép một user nhất định từ một địa chỉ IP nhất định có quyền truy cập MySQL. Trong phạm vi bài học, bạn chỉ cần cấu hình để cho mọi user từ bất kỳ địa chỉ IP nào đều có quyền truy cập tới MySQL, và dùng lệnh với cú pháp sau:

GRANT ALL ON *.* to myuser@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Ví dụ:

Gán quyền truy cập vào User root, từ bất cứ một địa chỉ IP nào.

GRANT ALL ON *.* to root@'%' IDENTIFIED BY '123456';

Của sổ sau chỉ ra câu lệnh trên đã thực hiện thành công “Query OK”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *