18. Hàm SPACE trong SQL

Hàm SPACE trong SQL

Hàm SPACE() được sử dụng để trả về kí tự khoảng trắng. Số ký tự khoảng trắng được chỉ ra bởi tham số kiểu số nguyên.

Cú pháp sử dụng hàm SPACE như sau:

SELECT column_name SPACE(number_of_space) FROM table_name;

Chú ý: Hàm SPACE() chỉ được hỗ trợ bởi MySQL và MS SQL Server, không có trong Oracle.

Ví dụ cách sử dụng hàm SPACE trong SQL

Ở ví dụ này ta không xét đến bảng dữ liệu, mà sẽ chỉ thao tác trên một chuỗi đơn giản.

Giả sử bạn có một chuỗi "Le Roi" và với một lý do nào đó, bạn cần thêm 5 khoảng trắng nữa vào giữa "Le" và "Roi", bạn có thể sử dụng lệnh:

SELECT 'Le' + SPACE(5) + 'Roi';

.Kết quả thu được sẽ là:

Le     Roi

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải