16. Hàm REPLACE trong SQL

Hàm REPLACE trong SQL

Hàm REPLACE() được dùng để thay thế chuỗi bằng một chuỗi khác

Cú pháp dùng hàm REPLACE() như sau:

SELECT REPLACE(column_name, string_to_replace, string_replacement) FROM table;

Chú ý: Nếu một trong hai tham số "string_to_replace" và "string_replacement" là NULL thì hàm sẽ trả về giá trị NULL. Nếu "string_to_replace" không tìm thấy thì hàm sẽ trả về chuỗi của cột được chọn như ban đầu và không có sự thay đổi.

Ví dụ sử dụng hàm REPLACE trong SQL

Ta có bảng "Orders" như sau:

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

Giờ nếu bạn muốn thay thế tất cả các bản ghi chứa khác hàng tên "Trang" trong cột "Customer" bằng tên "Linh". Bạn có thể sử dụng lệnh như sau.

SELECT REPLACE(Customer, "Trang", "Linh") FROM table;

Kết quả thu được như sau:

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Linh

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải