15. Hàm MIN trong SQL

Hàm MIN trong SQL

Hàm MIN() trả về giá trị nhỏ nhất của cột được chọn.

Cú pháp sử dụng hàm MIN như sau:

SELECT MIN(column_name) FROM table_name;

Ví dụ cách sử dụng hàm MIN trong SQL

Ta có bảng "Orders" như sau:

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

Khi muốn tìm đơn hàng có giá trị nhỏ nhất (giá trị nhỏ nhất của cột "Price") ta làm như sau:

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice FROM Orders;

Kết quả thu được sẽ là:

SmallestPrice

5

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải