14. Hàm MID trong SQL

Hàm MID trong SQL

Hàm MID() được dùng để trả về một chuỗi phụ bắt đầu từ vị trí đã cho trong một trường ký tự.

Cú pháp dùng hàm MID() như sau:

SELECT MID(column_name, start, length) FROM table;

 

Tham số

Mô tả

column_name

Tham số bắt buộc, tên của cột.

start

Tham số bắt buộc, chỉ rõ vị trị bắt đầu chuỗi phụ

length

Tham số tùy chọn, Chiều dài của chuỗi phụ được tính từ vị trí bắt đầu (start). Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm MID() sẽ trả về chuỗi phụ từ vị trí bắt đầu (start) tới cuối chuỗi chính.

Ví dụ sử dụng hàm MID trong SQL

Ta có bảng dữ liệu “Persons”:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Lang Son

Giờ nếu bạn muốn lấy một chuỗi con chứa 4 ký tự đầu của các chuỗi trong cột "City", có thể dùng lệnh sau.

SELECT MID(City,1,4) AS NewCity FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

NewCity

Lang

Ha N

Lang

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải