13. Hàm MAX trong SQL

Hàm MAX trong SQL

Hàm MAX() trả về giá trị lớn nhất của cột được chọn.

Cú pháp sử dụng hàm MAX như sau:

SELECT MAX(column_name) FROM table_name;

Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong SQL

Ta có bảng "Orders" như sau:

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

Khi muốn tìm đơn hàng có giá trị lớn nhất (giá trị lớn nhất của cột "Price") ta làm như sau:

SELECT MAX(Price) AS HighestPrice FROM Orders;

Kết quả thu được như sau:

HighestPrice

105

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải