12. Hàm LEN trong SQL

Hàm LEN trong SQL

Hàm LEN() trả về chiều dài của chuỗi ký tự trong một trường, hay nói cách khác, nó trả về tổng số các ký tự có trong chuỗi.

Dùng hàm LEN() với cú pháp sau:

SELECT LEN(column_name) FROM table;

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN

Ta có bảng dữ liệu tên “Persons” như sau:

ID LastName FirstName Address City
1 Phan Hai 13 Hung Vuong Lang Son
2 Luong Bong 52 Thanh Xuan Ha Noi
3 Phan Quan 34 Van Vi Lang Son

Nếu bạn muốn biết chiều dài của nội dung nằm trong cột “City”. Bạn có thể dùng lệnh SELECT sau:

SELECT LEN(City) AS CityLen FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

CityLen
8
6
8

Chú ý: Ký tự khoảng trắng cũng được tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *