12. Hàm LEN trong SQL

Hàm LEN trong SQL

Hàm LEN() trả về chiều dài của chuỗi ký tự trong một trường, hay nói cách khác, nó trả về tổng số các ký tự có trong chuỗi.

Dùng hàm LEN() với cú pháp sau:

SELECT LEN(column_name) FROM table;

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN

Ta có bảng dữ liệu tên "Persons" như sau:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Lang Son

Nếu bạn muốn biết chiều dài của nội dung nằm trong cột "City". Bạn có thể dùng lệnh SELECT sau:

SELECT LEN(City) AS CityLen FROM Persons;

Kết quả thu được như sau:

CityLen

8

6

8

Chú ý: Ký tự khoảng trắng cũng được tính.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải