09. Hàm SUM trong SQL

Hàm SUM trong SQL

Hàm SUM được dùng để trả về tổng của một biểu thức.

Cú pháp sử dụng hàm SUM như sau:

SELECT SUM (expression) 

FROM tables 

WHERE conditions; 

Ở đây, “expression” có thể là trường số hoặc công thức.

Ví dụ ta có bảng “Employees” như sau:

ID EMPLOYEE_NAME SALARY

1

NGUYEN VAN HOA

2000

2

BUI VAN CA

2200

3

HOANG VAN LIET

1000

4

DUONG VIET KHAC

2100

Để lấy tổng lương của tất cả các nhân viên mà có lương lớn hơn 1500$ ta dùng lệnh sau:

SELECT SUM (SALARY)  FROM AS "Total Salary" Employees WHERE SALARY>1500; 

Lệnh trên sẽ cho ra kết quả như sau :

Total Salary

6300

Sử dụng hàm SUM cùng với mệnh đề GROUP BY

Giả sử bạn có bảng dữ liệu (order_details) như sau:

ID DEPARTMENT DATE DAILY SALES

1

Mechanical

2017-08-13

360

2

Electrical

2017-08-13

100

2

Electrical

2017-08-14

110

3

Electronics

2017-08-13

150

3

Electronics

2017-08-14

170

Lúc này bạn muốn lấy ra tên của phòng ban và tổng số hàng hóa mà phòng ban đó bán được. Bạn có thể sử dụng lệnh sau.

SELECT department, SUM (sales) AS "Total Sales"  FROM order_details GROUP BY department;

Sau khi sử dụng lệnh trên, kết quả thu được sẽ như sau.

Department Total Sales

Mechanical

360

Electrical

210

electronics

320

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *