08. Lệnh SQL ALTER TABLE

Lệnh ALTER TABLE

Lệnh ALTER TABLE được dùng để thêm, sửa và xóa các cột trong một bảng hoặc để đổi tên một bảng.

Lệnh này cũng được dùng khi bạn muốn thêm hoặc xóa (drop) các ràng buộc trong một bảng.

Dùng lệnh ALTER TABLE để thêm cột

Nếu bạn muốn thêm cột trong bảng, có thể dùng lênh ALTER TABLE theo cú pháp như sau

ALTER TABLE table_name ADD column_name column-definition; 

Nếu bạn muốn thêm nhiều cột trong bảng, cú pháp sẽ như sau

ALTER TABLE table_name  

ADD (column_1 column-definition, 

         column_2 column-definition, 

          ..... 

         column_n column-definition); 

Ví dụ

TO DO

Dùng lệnh ALTER TABLE để sửa đổi cột

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name column_type; 

 Nếu bạn muốn sửa đổi nhiều cột trong bảng, cú pháp sẽ như sau:

ALTER TABLE table_name  

MODIFY (column_1 column_type, 

              column_2 column_type, 

              ..... 

              column_n column_type); 

Ví dụ

TODO

Dùng lệnh ALTER TABLE để xóa cột

Cú pháp để xóa một cột như sau:

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;  

 Ví dụ

TODO

Dùng lệnh ALTER TABLE để sửa tên cột

Cú pháp:

ALTER TABLE table_name 

RENAME COLUMN old_name to new_name;

Ví dụ 

TODO

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải