07. Lệnh SQL COPY TABLE

Lệnh sao chép bảng - SQL COPY TABLE

Nếu bạn muốn sao chép bảng sang một bảng khác trong cùng một SQL server database, bạn có thể dùng cú pháp sau.

INSERT INTO <destination_table>SELECT * FROM <source_table>;

Ví dụ:

INSERT INTO device2 SELECT * FROM device1;

Hình ảnh minh họa quá trình copy từ một bảng có 11 hàng (device1)  sang một bảng rỗng (device2)

Chú ý:

Bảng device2 phải được khai báo trước khi thực hiện việc sao chép.

Ta có thể thấy, sau khi sao chép, bảng device2 có nội dụng giống với bảng device1

Chú ý:

Để việc sao chép giữa hai bảng thành công thì hai bảng phải có cùng cấu trúc (cùng số lượng cột và kiểu dữ liệu trong từng cột đó)

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải