07. Hàm LAST trong SQL

Hàm LAST trong SQL

Hàm LAST() trong SQL được sử dụng cùng với lệnh SELECT để trả về giá trị cuối cùng trong một cột.

Chú ý: Hàm LAST() chỉ được hỗ trợ trong MS Access, nhưng với các hệ cơ sở dữ liệu khác ta cũng có thể làm tương tự với từng câu lệnh tương đương được liệt kê ở sau đây.

Cú pháp dùng lệnh "SELECT LAST" với

MS Access:

SELECT LAST (column_name) FROM table_name;

MySQL:

SELECT column_name FROM table_name 

ORDER BY column_name DESC 

LIMIT 1;

SQL Server:

SELECT TOP 1 column_name FROM table_name 

ORDER BY column_name DESC; 

Oracle:

SELECT column_name FROM table_name  

ORDER BY column_name DESC 

WHERE ROWNUM <=1;

Ví dụ

Ta có bảng dữ liệu (Orders) như sau:

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

An

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Van

Bảng trên có tất cả 6 hàng, nếu ta muốn lấy giá trị cuối cùng của cột "Customer", bạn có thể dùng lệnh sau (MS Access).

SELECT LAST (Customer) FROM Orders;   

Hoặc với MYSQL

SELECT Customer FROM Orders  ORDER BY Order_ID DESC  LIMIT 1;

Kết quả trả về của câu lệnh trên sẽ như sau:

Van

Chú ý: "ORDER BY Order_ID DESC" mệnh đề này để sắp xếp cột "Customer" theo thứ tự giảm dần của "Order_ID" và "LIMIT 1" để lấy một phần tử đầu của kết quả thu được sau khi sắp xếp.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải