06. Từ khóa IN trong SQL

Từ khóa IN trong SQL

Việc dùng toán tử IN trong SQL giúp giảm thiểu số lần sử dụng toán từ điều kiện OR. Nó làm cho cú pháp câu lệnh gọn gàng, dễ đọc hơn.

IN có thể được dùng trong các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE.

Cú pháp sử dụng IN:

SELECT ten_cot FROM ten_bang WHERE ten_cot IN (gia_tri1,gia_tri_2 ...);

Ví dụ cách sử dụng IN trong SQL

Ta có bảng “Order”:

ID Date Price Items Customer
1 2017/07/07 12 Book Hanh
2 2017/07/13 11 Pen Linh
3 2017/07/11 58 Pencil Van
4 2017/07/23 55 Pen Trang
5 2017/07/02 65 Book Tuyet
6 2017/07/28 105 Book Nguyet

Khi bạn dùng câu lệnh:

SELECT * FROM Order WHERE Customer IN (Hanh, Van, Tuyet);

Kết quả thu được sẽ như sau:

ID Date Price Items Customer
1 2017/07/07 12 Book Hanh
3 2017/07/11 58 Pencil Van
5 2017/07/02 65 Book Tuyet

Nó tương đương với câu lệnh sau nếu bạn dùng OR:

SELECT * FROM Order WHERE Customer='Hanh' OR Customer='Van' OR Customer='Tuyet';

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *