06. Từ khóa IN trong SQL

Từ khóa IN trong SQL

Việc dùng toán tử IN trong SQL giúp giảm thiểu số lần sử dụng toán từ điều kiện OR. Nó làm cho cú pháp câu lệnh gọn gàng, dễ đọc hơn.

IN có thể được dùng trong các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE.

Cú pháp sử dụng IN:

SELECT ten_cot FROM ten_bang WHERE ten_cot IN (gia_tri1,gia_tri_2 ...);

Ví dụ cách sử dụng IN trong SQL

Ta có bảng "Order":

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

2

2017/07/13

11

Pen

Linh

3

2017/07/11

58

Pencil

Van

4

2017/07/23

55

Pen

Trang

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

6

2017/07/28

105

Book

Nguyet

Khi bạn dùng câu lệnh:

SELECT * FROM Order WHERE Customer IN (Hanh, Van, Tuyet);

Kết quả thu được sẽ như sau:

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

3

2017/07/11

58

Pencil

Van

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

Nó tương đương với câu lệnh sau nếu bạn dùng OR:

SELECT * FROM Order WHERE Customer='Hanh' OR Customer='Van' OR Customer='Tuyet';

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải