06. Lệnh SQL SELECT TOP

Lệnh SQL SELECT TOP

Lệnh SQL SELECT TOP được sử dụng để lấy dữ liệu phía trên đỉnh của bảng. Mệnh đề TOP chỉ rõ bao nhiêu hàng sẽ được trả về.

Vì dụ ta có một bảng có dữ liệu lớn, gồm 1000 hàng, nếu ta muốn lấy 200 hàng đầu tiên có thể dùng TOP 200.

Xét ví dụ cụ thể sau:

Ta có bảng dữ liệu (Orders) như sau:

 

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

An

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Van

Bảng trên có tất cả 6 hàng, nếu ta muốn lấy 2 hàng đầu tiên thì có thể dùng lệnh sau:

SELECT TOP 2 * FROM employee 

Kết quả trả về của câu lệnh trên sẽ như sau:

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

An

2

2017/07/13

11

Minh

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải