05. Từ khóa AS trong SQL

Từ khóa AS trong SQL

Từ khóa AS được dùng để gán tên mới tạm thời cho một cột.

Nó giúp cho các dev làm việc dễ dàng hơn, vì họ có thể tạm thời gắn nhãn cho kết quả mà họ truy vấn tránh được việc phải đổi tên thật sư của các cột.

Cú pháp sử dụng AS như sau:

SELECT ten_cot AS ten_moi_tam_thoi FROM ten_bang;

Ví dụ về cách sử dụng AS trong SQL

Ta có bảng “Order”:

ID Date Price Items Customer
1 2017/07/07 12 Book Hanh
2 2017/07/13 11 Pen Linh
3 2017/07/11 58 Pencil Van
4 2017/07/23 55 Pen Trang
5 2017/07/02 65 Book Tuyet
6 2017/07/28 105 Book Nguyet

Khi bạn muốn tìm kiếm trong bảng chứa dữ liệu về các bản ghi của các đơn hàng các hàng hàng tiềm năng có tổng giá trị đơn hàng lớn hơn 50$ và gán nhãn cho kết quả tìm được như một PCustomer (khách hàng tiềm năng), bạn có thể dùng câu lệnh:

SELECT Customer AS Pcustomer FROM Order WHERE Price>50;

Kết quả bạn nhận được:

Pcustomer
Van
Trang
Tuyet
Nguyet

Bạn cũng có thể dán nhãn (tên) tạm thời cho nhiều cột trong cùng một câu lệnh.

SELECT Price AS OrderPrice,Customer AS Pcustomer FROM Order;

Kết quả bạn nhận được sau khi chạy lệnh:

OrderPrice Pcustomer
12 Hanh
11 Linh
58 Van
55 Trang
65 Tuyet
105 Nguyet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *