05. Từ khóa AS trong SQL

Từ khóa AS trong SQL

Từ khóa AS được dùng để gán tên mới tạm thời cho một cột.

Nó giúp cho các dev làm việc dễ dàng hơn, vì họ có thể tạm thời gắn nhãn cho kết quả mà họ truy vấn tránh được việc phải đổi tên thật sư của các cột.

Cú pháp sử dụng AS như sau:

SELECT ten_cot AS ten_moi_tam_thoi FROM ten_bang;

Ví dụ về cách sử dụng AS trong SQL

Ta có bảng "Order":

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

2

2017/07/13

11

Pen

Linh

3

2017/07/11

58

Pencil

Van

4

2017/07/23

55

Pen

Trang

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

6

2017/07/28

105

Book

Nguyet

Khi bạn muốn tìm kiếm trong bảng chứa dữ liệu về các bản ghi của các đơn hàng các hàng hàng tiềm năng có tổng giá trị đơn hàng lớn hơn 50$ và gán nhãn cho kết quả tìm được như một PCustomer (khách hàng tiềm năng), bạn có thể dùng câu lệnh:

SELECT Customer AS Pcustomer FROM Order WHERE Price>50;

Kết quả bạn nhận được:

Pcustomer

Van

Trang

Tuyet

Nguyet

Bạn cũng có thể dán nhãn (tên) tạm thời cho nhiều cột trong cùng một câu lệnh.

SELECT Price AS OrderPrice,Customer AS Pcustomer FROM Order;

Kết quả bạn nhận được sau khi chạy lệnh:

OrderPrice

Pcustomer

12

Hanh

11

Linh

58

Van

55

Trang

65

Tuyet

105

Nguyet

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải