05. Hàm FORMAT trong SQL

Hàm FORMAT trong SQL

Hàm FORMAT được sử dụng để định hình sự hiển thị của một trường.

Cú pháp sử dụng hàm FORMAT như sau:

SELECT

FORMAT (column_name, format)

FROM table_name; 

 

Tham số

Mô tả

column_name

Trường bắt buộc, là tên của cột mà được định dạng

format

Trường bắt buộc, chỉ rõ ra loại định dạng

Ví dụ:

Xét bảng dữ liệu  "Orders"

Order_ID

Price

Customer

1

12

Hanh

2

11

Minh

3

5

Van

4

24

Trang

5

65

An

6

105

Nguyet

Nếu ta muốn hiển thị "Price" và "Customer" và thêm ngày giờ (ở thời điểm hiện tại và được hiển thị theo dạng "YYYY-MM-DD"). Chúng ta có thể dùng lệnh sau.


SELECT Price, Customer, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD')

AS Date

FROM Orders;

Kết quả thu được sẽ như sau:

Price

Customer

Date

12

Hanh

2017/07/07

11

Minh

2017/07/07

5

Van

2017/07/07

24

Trang

2017/07/07

65

An

2017/07/07

105

Nguyet

2017/07/07

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải