05. Hàm FORMAT trong SQL

Hàm FORMAT trong SQL

Hàm FORMAT được sử dụng để định hình sự hiển thị của một trường.

Cú pháp sử dụng hàm FORMAT như sau:

SELECT

FORMAT (column_name, format)

FROM table_name; 
Tham số Mô tả
column_name Trường bắt buộc, là tên của cột mà được định dạng
format Trường bắt buộc, chỉ rõ ra loại định dạng

Ví dụ:

Xét bảng dữ liệu  “Orders”

Order_ID Price Customer
1 12 Hanh
2 11 Minh
3 5 Van
4 24 Trang
5 65 An
6 105 Nguyet

Nếu ta muốn hiển thị “Price” và “Customer” và thêm ngày giờ (ở thời điểm hiện tại và được hiển thị theo dạng “YYYY-MM-DD”). Chúng ta có thể dùng lệnh sau.


SELECT Price, Customer, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD')

AS Date

FROM Orders;

Kết quả thu được sẽ như sau:

Price Customer Date
12 Hanh 2017/07/07
11 Minh 2017/07/07
5 Van 2017/07/07
24 Trang 2017/07/07
65 An 2017/07/07
105 Nguyet 2017/07/07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *