05. Các ràng buộc trong SQL

Các ràng buộc được sử dụng với mục đích để giới hạn loại dữ liệu được chứa trong một bảng dữ liệu SQL.

Chúng có thể được chỉ rõ khi ta tạo bảng (cùng với phát biểu lệnh CREATE TABLE). Hoặc cũng có thể được thêm vào sau khi các bảng đã được tạo (cùng với phát biểu lệnh ALTER TABLE).

Có những ràng buộc chính như sau:

  • NOT NULL

  • UNIQUE

  • PRIMARY KEY

  • FOREIGN KEY

  • CHECK

  • DEFAULT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *