05. Các ràng buộc trong SQL

Các ràng buộc được sử dụng với mục đích để giới hạn loại dữ liệu được chứa trong một bảng dữ liệu SQL.

Chúng có thể được chỉ rõ khi ta tạo bảng (cùng với phát biểu lệnh CREATE TABLE). Hoặc cũng có thể được thêm vào sau khi các bảng đã được tạo (cùng với phát biểu lệnh ALTER TABLE).

Có những ràng buộc chính như sau:

  • NOT NULL

  • UNIQUE

  • PRIMARY KEY

  • FOREIGN KEY

  • CHECK

  • DEFAULT


 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải