05.6 Các ràng buộc SQL-DEFAULT

Ràng buộc DEFAULT được dùng để cung cấp giá trị mặc định cho các cột.

Giá trị mặc định sẽ được thêm vào các bản ghi mới nếu bất kì trường nào trong bản ghi không chỉ rõ giá trị.

Thêm ràng buộc DEFAULT khi tạo bảng

Lệnh SQL sau đặt giá trị mặc định (DEFAULT) cho cột “City”, khi bảng “Persons” được tạo:

MYSQL/SQL Server/Oracle/MS Access:

CREATE TABLE Persons (

ID int NOT NULL,

LastName varchar(255) NOT NULL,

FirstName varchar(255),

Age int,

City varchar(255) DEFAULT 'Hanoi'

);

Ràng buộc DEFAULT cũng được sử dụng để chèn dữ liệu hệ thống, bởi sử dụng các hàm như GETDATE():

CREATE TABLE Orders (

ID int NOT NULL,

OrderNumber int NOT NULL,

OrderDate date DEFAULT GETDATE()

);

Thêm ràng buộc DEFAULT sau khi tạo bảng

Để tạo ràng buộc DEFAULT trên cột “City” trọng một bảng đã được tọa ra từ trước đó, ta sử dụng câu lệnh sau:

MYSQL:

ALTER TABLE Persons

ALTER City SET DEFAULT 'Hanoi';

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE Persons

ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'Hanoi';

Oracle:

ALTER TABLE Persons

MODIFY City DEFAULT 'Hanoi';

Để hủy một ràng buộc DEFAULT

Sử dụng lệnh SQL sau

MYSQL:

ALTER TABLE Persons

ALTER City DROP DEFAULT;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons

ALTER COLUMN City DROP DEFAULT;

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải