05.1 Các ràng buộc SQL-NOT NULL

Ràng buộc NOT NULL

Mặc định thì một trường trong bảng dữ liệu có thể giữ giá trị NULL

Trong một số trường hợp, người lập bảng mong muốn tất cả các trường trong bảng giữ liệu phải giữ một giá trị khác NULL, tức là không trường nào được bỏ trống khi tạo bảng hoặc chèn bản ghi vào bảng.

Khi đó ràng buộc NOT NULL sẽ buộc dữ liệu phải được nhập vào tất cả các trường trong bảng dữ liệu.

Điều này có thể giúp tránh được một số vấn đề như quên nhập dữ liệu vào trường khi chèn một bản ghi mới vào bảng hoặc cập nhật bảng.

Ví dụ

Đoạn mã SQL sau sẽ chỉ ra ràng buộc rằng các trường PID và LastName không chấp nhận giá trị NULL (buộc phải nhập dữ liệu).

CREATE TABLE Persons
(
PID        int              NOT NULL,
LastName   varchar(255)       NOT NULL, 
FirstName   varchar(255),
Address     varchar(255),
City        varchar(255)
);

Nếu bảng Persons đã được tạo từ trước, và bạn muốn thêm ràng buộc NOT NULL cho các trường FirstName, bạn có thể thực hiện như sau.

ALTER TABLE Persons

MODIFY FirstName varchar(255) NOT NULL;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *