04. Toán tử OR trong SQL

Toán tử OR trong SQL

Toán tử điều kiện OR được dùng trong một truy vấn SQL để liên kết các điều kiện. Các kết quả (các bản ghi) được trả về khi một trong các điều kiện được thỏa mãn.

OR có thể được dùng trong các phát biểu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Cú pháp sử dụng toán tử OR trong SQL như sau:

SELECT ten_cot FROM bang WHERE dieu_kien_1 OR dieu_kien_2;

Ví dụ về cách sử dụng OR trong SQL

Ta có bảng "Order":

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

2

2017/07/13

11

Pen

Linh

3

2017/07/11

58

Pencil

Van

4

2017/07/23

55

Pen

Trang

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

6

2017/07/28

105

Book

Nguyet

Khi ta muốn tìm xem khách hàng nào đã mua hàng với tổng giá lớn hơn 50$ hay khách nào đã mua sách, ta có thể dùng câu lệnh sau:

SELECT Customer FROM Order WHERE Price>50 OR  Items=’Book’

Kết quả thu được:

Hanh

Van

Trang

Tuyet

Nguyet

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải