04. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

RDMS là gì?

RDMS hay RDBMS là từ viết tắt tiếng anh của Relational Database Management System - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, và nó chứa dữ liệu theo dạng bảng

Bảng dữ liệu quan hệ

Dữ liệu được chứa trong RDMS dưới dạng các đối tượng mà mỗi đối tượng được thể hiện bằng một bảng. Một bảng chứa các cột và hàng (các bản ghi) là các dữ liệu có liên quan với nhau.

Trong bảng "Employees" trên có 7 hàng và 5 cột.

Mỗi hàng từ 1-7 là một bản ghi thông tin của một nhân viên.

Mỗi cột trong bảng dữ liệu là một thuộc tính của đối tượng chứa trong bảng, chứa tất cả các thông tin được liên kết tới một trường.

Khái niệm trường

Trường, là một thực thể nhỏ nhất của bảng, chứa thông tin cụ thể về mỗi bản ghi trong bảng. Trong ví dụ trên, trường trong bảng Employees là NO, NAME, AGE, ADDRESS, ID

Giá trị NULL

Một trường trong bảng được coi là có giá trị NULL khi nó được bỏ trống, không chứa dữ liệu nào cả kể cả giá trị 0 và ký tự khoảng trống.

SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ

Một cơ sở dữ liệu quan hệ chứa các đối tượng (bảng) có quan hệ với nhau. SQL là ngôn ngữ cho phép truy cập và thao tác với các thông tin được chứa trong các bảng đó.

Ví dụ về ERD và Database

Dưới đây là ví dụ về EDR (Entity Relationship Diagram) bao gồm các bảng và các quan hệ của nó trong database.


 


 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải