03. Toán tử AND trong SQL

Toán tử AND trong SQL

Toán tử điều kiện AND được sử dụng trong một truy vấn SQL để liên kết các điều kiện. Truy vấn SQL sẽ trả về các kết quả mà các điều kiện đó được thỏa mãn.

AND được dùng trong các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE.

Cú pháp sử dụng AND:

SELECT ten_cot FROM bang WHERE dieu_kien_1 AND dieu_kien_2;

Toán tử AND đòi hỏi tất cả các điều kiện phải được thỏa mãn.

Ngoài ra AND cũng có thể được sử dụng để JOIN nhiều bảng lại trong một phát biểu lệnh SQL.

Ví dụ về cách sử dụng AND trong SQL

Ta có bảng “Order”:

ID Date Price Items Customer
1 2017/07/07 12 Book Hanh
2 2017/07/13 11 Pen Linh
3 2017/07/11 58 Pencil Van
4 2017/07/23 55 Pen Trang
5 2017/07/02 65 Book Tuyet
6 2017/07/28 105 Book Nguyet

Khi ta muốn tìm xem khách hàng nào đã mua sách với tổng giá lớn hơn 50$, ta có thể dùng câu lệnh sau:

SELECT Customer FROM Order WHERE Price>50 AND  Items='Book'

Kết quả thu được:

Tuyet
Nguyet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *