03. Toán tử AND trong SQL

Toán tử AND trong SQL

Toán tử điều kiện AND được sử dụng trong một truy vấn SQL để liên kết các điều kiện. Truy vấn SQL sẽ trả về các kết quả mà các điều kiện đó được thỏa mãn.

AND được dùng trong các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE.

Cú pháp sử dụng AND:

SELECT ten_cot FROM bang WHERE dieu_kien_1 AND dieu_kien_2;

Toán tử AND đòi hỏi tất cả các điều kiện phải được thỏa mãn.

Ngoài ra AND cũng có thể được sử dụng để JOIN nhiều bảng lại trong một phát biểu lệnh SQL.

Ví dụ về cách sử dụng AND trong SQL

Ta có bảng "Order":

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

2

2017/07/13

11

Pen

Linh

3

2017/07/11

58

Pencil

Van

4

2017/07/23

55

Pen

Trang

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

6

2017/07/28

105

Book

Nguyet

Khi ta muốn tìm xem khách hàng nào đã mua sách với tổng giá lớn hơn 50$, ta có thể dùng câu lệnh sau:

SELECT Customer FROM Order WHERE Price>50 AND  Items='Book'

Kết quả thu được:

Tuyet

Nguyet

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải