02. Lệnh SQL CREATE TABLE

Lệnh tạo bảng trong SQL (SQL CREATE TABLE)

Lệnh “CREATE TABLE” trong SQL được sử dụng để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn muốn tạo một bảng, bạn nên đặt tên cho bảng đó, và định nghĩa từng cột cũng như kiểu dữ liệu cho từng cột của nó.

Sau đây là cú pháp đơn giản để tạo một bảng:

create table "tablename" 

("column1" "data type", 

"column2" "data type", 

"column3" "data type", 

... 

"columnN" "data type");

Ví dụ về lệnh tạo bảng (CREATE TABLE)

Giả sử như ta đã tạo sẵn một database “MyDatabase”, và lựa chọn database này để thao tác.

Giờ ta muốn tạo một bảng có tên là “Persons” that contain five columns: P_id, LastName, FirstName, Address, and City.

Chúng ta sử dụng lệnh sau:

CREATE TABLE Persons

(

P_id          INT                NOT NULL,

LastName      varchar(255),

FirstName     varchar(255)       NOT NULL,

Address       varchar(255),

City          varchar(255)

);

Giờ đây bạn đã có một bảng có tên là Persons trong database của bạn, bạn có thể sử dụng nó để chứa thông tin liên quan tới đối tượng “Persons”

Bạn có thể kiểm tra lại việc tạo bảng này. Nếu bạn đã tạo bảng thành công, khi đó sẽ có dòng thông báo cho bạn biết rằng bạn đã tạo bảng thành công, hoặc bạn có thể dùng lệnh “DESC ten_bang” để kiếm tra. Ví dụ bạn muốn kiểm tra việc tạo bảng “Persons” ở trên.

DESC Persons;

Ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể cho lệnh tạo bảng trong từng hệ cơ sở dữ liệu:

Tạo bảng trong MYSQL

CREATE TABLE Employee 

( 

EmployeeID int, 

FirstName varchar(255), 

LastName varchar(255), 

Email varchar(255), 

AddressLine varchar(255), 

City varchar(255) 

);

Tạo bảng trong Oracle

CREATE TABLE Employee 

( 

EmployeeID number(10), 

FirstName varchar2(255), 

LastName varchar2(255), 

Email varchar2(255), 

AddressLine varchar2(255), 

City varchar2(255) 

);

Tạo bảng trong Microsoft SQL Server

CREATE TABLE Employee  

( 

EmployeeID int, 

FirstName varchar(255), 

LastName varchar(255), 

Email varchar(255), 

AddressLine varchar(255), 

City varchar(255) 

);

Hình ảnh minh họa cho việc tạo bảng trong MYSQL

Bao gồm các bước tạo database, chọn database, tạo bảng và kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *