01. Lệnh tạo database

SQL CREATE Database

Để tạo database ta dùng lệnh “CREATE DATABASE”

Cú pháp của lệnh như sau:

CREATE DATABASE database_name;

Chú ý: Tên của một database, như ở ví dụ trên “database_name” là duy nhất trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hê (RDBMS)

Trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau lại có cách để tạo database khác nhau

Cách tạo một database trong MySQL

Giống như câu lệnh ở trên, ví dụ tạo một database tên là lenh_tao_database thì ta dùng cú pháp:

CREATE DATABASE lenh_tao_database;

Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở MySQL server ra và thực hành (cách cài đặt và làm việc với MySQL đã được giới thiệu trong phần phụ lục, các bạn có thể tìm đọc tại đây), nó sẽ cho ra kết quả như sau.

Bạn có thể kiểm tra lại trực quan hơn việc tạo database đã thành công hay chưa bằng lệnh “SHOW DATABASES”, nó sẽ liệt kê ra tất cả các database hiện có và bao gồm cả database vừa mới tạo ra như sau:

Cách tạo database trong Oracle

Bạn không cần tạo database trong Oracle, trong Oracle database bạn có thể trực tiếp tạo bảng luôn.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải