01. Giới thiệu về lệnh SELECT

SQL SELECT

Khi làm việc với database, việc ta thường xuyên cần làm là truy vấn và lấy dữ liệu từ các bảng trong database cho các apps xử lý. Để thực hiện việc này trong SQL ta xử dụng lệnh SELECT, và lệnh này là lệnh SQL thường được dùng nhất.

Một lệnh SELECT thường đi kèm với các diều kiện trong nó để ta có thể lấy được chính xác dữ liệu mà ta muốn.

Cú pháp của lệnh này như sau

SELECT expressions 

FROM tables 

WHERE conditions; 

Ở đây, "expressions" là cột mà ta mong muốn lấy dữ liệu, "tables" là tên bảng, "conditions" là những điều kiện chỉ ra để ta có thể lấy được chính xác những dữ liệu mà mình mong muốn.

Các mệnh đề tùy chọn trong lệnh SELECT

Các mệnh đề tùy chọn là mệnh đề có thể có hoặc không có trong một lệnh SELECT

Chúng ta có:

Mệnh đề WHERE: Chỉ ra hàng nào được lấy.

Mệnh đề GROUP BY: Nhóm những hàng mà có chung thuộc tính, để chức năng tổng hợp có thể được áp dụng cho mỗi nhóm.

Mệnh đề HAVING: Đặt điều kiện dựa trên các nhóm đã được tạo ra bởi mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề ORDER BY : Chỉ ra thứ tự để trả về kết quả (các hàng)

Ví dụ. ta có một bảng "sinh_vien" như sau:

ID

Ten

Ho

Tuoi

Mon

So_thich

1

Hai

Minh

18

Toan

Bong da

2

Doan

Khanh

19

Ly

Bong da

3

Huong

Minh

19

Sinh

Game

Để lấy tên của tất cả các sinh viên:

SELECT ten FROM sinh_vien;

Chú ý: Lệnh SQL không phân biệt chữ hoa, chữ thường, nên ta cũng có thể viết lại lệnh trên như sau

select ten from sinh_vien;

Dữ liệu mà bạn nhận được sau câu lệnh trên là:

Hai

Doan

Huong

Chúng ta có thể lấy nhiều hơn một cột trong bảng, để làm như vậy ta thêm tên cột vào lênh SELECT và mỗi cột được phân tách bởi dấu phẩy.

Ví dụ nếu ta muốn lấy cả họ và tên của sinh viên trong bảng sinh viên ở trên:

select ten, ho from sinh_vien;

Và dữ liệu bạn nhận được lúc này là:

Hai

Minh

Doan

Khanh

Huong

Minh

Bạn có thể dùng thêm các mệnh đề WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY cùng với lệnh SELECT ở trên. Chúng là các tùy chọn, còn hai từ khóa SELECT và FROM là bắt buộc phải có trong một lệnh SELECT.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dung các mệnh đề tùy chọn, mời bạn đọc trong các bài học tiếp theo.

Bạn cũng có thể thực hiện SELECT giữ liệu từ nhiều hơn một bảng bằng cách sử dụng kĩ thuật JOIN bảng. Đây là một kỹ thuất nâng cao nên sẽ được hướng dẫn trong phần SQL JOIN cũng trong khóa học này.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải