01. Cross JOIN trong SQL

Cross JOIN trong SQL

Khi thực hiện phép cross JOIN hay có một tên khác là Cartesian JOIN, mỗi hàng của bảng thứ nhất sẽ được kết hợp với mỗi hàng của bảng thứ hai. Do vậy số lượng các hàng trong bảng mới tạo ra bằng tích số lượng hàng giữa các bảng.

Cú pháp của phép cross JOIN là:

SELECT * FROM [BANG1] CROSS JOIN [BANG2] 

Hoặc

SELECT * FROM [ BANG1] , [BANG2] 

Giả sử ta có hai bảng dữ liệu:

Bảng 1 - Diemso

Nguoi_choi

PhongID

Diem

Phan Linh

1

2

Lan Anh

1

3

Pham An

2

2

Le Hoi

3

5

Bảng 2 - Phong

PhongID

Ten

1

IT

2

HR

3

Marketing

Sau khi thực hiện phép cross JOIN:

SELECT * FROM Diemso CROSS JOIN Phong

Kết quả thu được:

Nguoi_choi

PhongID

Diem

PhongID

Ten

Phan Linh

1

2

1

IT

Lan Anh

1

3

1

IT

Pham An

2

2

1

IT

Le Hoi

3

5

1

IT

Phan Linh

1

2

2

HR

Lan Anh

1

3

2

HR

Pham An

2

2

2

HR

Le Hoi

3

5

2

HR

Phan Linh

1

2

3

Marketing

Lan Anh

1

3

3

Marketing

Pham An

2

2

3

Marketing

Le Hoi

3

5

3

Marketing

Cách sử dụng cross JOIN hay bất kỳ một loại JOIN nào khác là do mong muốn lấy dữ liệu của bạn. Và ta hoàn toàn có thể kết hợp các kỹ thuật khác nhau để có thể lấy được dữ liệu như mong muốn.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải