01. Các hàm trong SQL

Các hàm trong SQL

SQL có rất nhiều hàm built-in để phục vuj cho việc tính toán dữ liệu được thuận lợi hơn.

Hàm hội tụ

Các hàm hội tụ trả về một giá trị được tính toán từ các giá trị trong một cột.

Một số hàm hội tụ:

Tên hàm

Mô tả

AVG()

Trả về giá trị trung bình

COUNT()

Trả về số hàng trong bảng, giá trị NULL không được đếm

FIRST()

Trả về giá trị đầu tiên trong cột được lựa chọn

LAST()

Trả về giá trị cuối cùng trong cột được lựa chọn

MAX()

Trả về giá trị lớn nhất

MIN()

Trả về giá trị nhỏ nhất

SUM()

Trả về tổng các giá trị

Các hàm vô hướng

Các hàm vô hường trả về một giá trị duy nhất dựa vào các giá trị đầu vào.

Một số hàm vô hướng:

Tên hàm

Mô tả

UCASE()

Chuyển đổi một trường thành chữ hoa

LCASE()

Chuyển đổi một trường về chữ thường

MID()

Trả về một chuỗi phụ bắt đầu từ vị trí đã cho

LEN()

Trả về chiều dài của một chuỗi, số ký tự trong chuỗi

ROUND()

Được dùng để làm tròn số thập phân

NOW

Trả về thời gian hiện tại dưới dạng một giá trị trong định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’ hoặc YYYYMMDHHMMSS

FORMAT

Định dạng cách hiển thị của một trường

Các hàm này sẽ được giải thích chi tiết trong các bài học sau.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải