01. Các hàm trong SQL

Các hàm trong SQL

SQL có rất nhiều hàm built-in để phục vuj cho việc tính toán dữ liệu được thuận lợi hơn.

Hàm hội tụ

Các hàm hội tụ trả về một giá trị được tính toán từ các giá trị trong một cột.

Một số hàm hội tụ:

Tên hàm Mô tả
AVG() Trả về giá trị trung bình
COUNT() Trả về số hàng trong bảng, giá trị NULL không được đếm
FIRST() Trả về giá trị đầu tiên trong cột được lựa chọn
LAST() Trả về giá trị cuối cùng trong cột được lựa chọn
MAX() Trả về giá trị lớn nhất
MIN() Trả về giá trị nhỏ nhất
SUM() Trả về tổng các giá trị

Các hàm vô hướng

Các hàm vô hường trả về một giá trị duy nhất dựa vào các giá trị đầu vào.

Một số hàm vô hướng:

Tên hàm Mô tả
UCASE() Chuyển đổi một trường thành chữ hoa
LCASE() Chuyển đổi một trường về chữ thường
MID() Trả về một chuỗi phụ bắt đầu từ vị trí đã cho
LEN() Trả về chiều dài của một chuỗi, số ký tự trong chuỗi
ROUND() Được dùng để làm tròn số thập phân
NOW Trả về thời gian hiện tại dưới dạng một giá trị trong định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’ hoặc YYYYMMDHHMMSS
FORMAT Định dạng cách hiển thị của một trường

Các hàm này sẽ được giải thích chi tiết trong các bài học sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *