01. Biến table trong SQL

Biến table trong SQL (SQL TABLE Variable)

Trong SQL, biến table (SQL table variable) được dùng để tạo, sửa , đổi tên, sao chép và xóa bảng. Biến table được đưa ra bởi Microsoft.

Nó là một biến nơi mà chúng ta tạm thời chứa các bản ghi hoặc các kết quả cần thiết. Biến table thì gần giống với bảng tạm, nhưng có một điểm khác ở đây là trong trường hợp bảng tạm thì ta phải xóa nó đi sau khi dùng.

Biến table được dùng để chứa một tập hợp các bản ghi nên cú pháp khai báo nó cũng tương tự như cú pháp của lệnh tạo bảng.

create table "tablename" 

("column1" "data type", 

"column2" "data type", 

... 

"columnN" "data type"); 

Chú ý:

Trong đa số các trường hợp sử dụng biến table là tối ưu về mặt tài nguyên hơn khi sử dụng bảng tạm.

Biến table không thể được sử dụng như một tham số đầu vào hoặc tham số đầu ra.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải