Vòng lặp for

Vòng lặp (loop) được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối mã nguồn nhất định. Trong bài học này, bạn sẽ được học cách tạo một vòng lặp for trong lập trình C++ (với ví dụ).

Các vòng lặp được sử dụng trong lập trình để lặp lại một khối mã nguồn cụ thể cho tới khi gặp một điều kiện kết thúc. Có ba kiểu vòng lặp trong lập trình C++:

 1. Vòng lặp for
 2. Vòng lặp while
 3. Vòng lặp do…while

Cú pháp vòng lặp for trong C++

for(câu_lệnh_khởi_tạo; biểu_thức_kiểm_tra; câu_lệnh_cập_nhật) {
  // mã nguồn
}

trong đó, chỉ có biểu_thức_kiểm_tra là bắt buộc.

Vòng lặp for hoạt động như thế nào?

 1. Câu lệnh khởi tạo được thực thi chỉ một lần tại thời điểm bắt đầu.
 2. Sau đó, biểu thức kiểm tra được đánh giá.
 3. Nếu biểu thức kiểm tra là sai, vòng lặp for sẽ bị ngắt. Nhưng nếu biểu thức kiểm tra là đúng, mã nguồn bên trong thân vòng lặp for sẽ được thực thi và biểu thức cập nhật sẽ được chạy.
 4. Một lần nữa, biểu thức kiểm tra sẽ được đánh giá và quá trình này sẽ được lặp lại cho tới khi biểu thức kiểm tra là sai.

Flowchart của vòng lặp for trong C++

Ví dụ 1: Vòng lặp for trong C++

// Chương trình C++ để tìm ra giá trị giai thừa của một số
// Giai thừaa của n = 1*2*3*...*n

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
	int i, n, factorial = 1;

	cout << "Enter a positive integer: ";
	cin >> n;

	for (i = 1; i <= n; ++i) {
		factorial *= i;  // factorial = factorial * i;
	}

	cout<< "Factorial of "<<n<<" = "<<factorial;
	return 0;
}

Đầu ra

Enter a positive integer: 5

Factorial of 5 = 120

 

Trong chương trình, người dùng sẽ được hỏi để điền vào một số nguyên dương, số này sẽ được lưu vào biến n (giả sử người dùng nhập vào 5). Đây là quá trình chạy của vòng lặp for:

 1. Ban đầu, i bằng 1, biểu thức kiểm tra là đúng, giá trị giai thừa sẽ là 1
 2. i được cập nhật thành 2, biểu thức kiểm tra là đúng, giá trị giai thừa sẽ là 2
 3. i được cập nhật thành 3, biểu thức kiểm tra là đúng, giá trị giai thừa sẽ là 6
 4. i được cập nhật thành 4, biểu thức kiểm tra là đúng, giá trị giai thừa sẽ là 24
 5. i được cập nhật thành 5, biểu thức kiểm tra là đúng, giá trị giai thừa sẽ là 120
 6. i được cập nhật thành 6, biểu thức kiểm tra là sai, vòng lặp for sẽ bị ngắt.

Trong chương trình trên, biến i không được sử dụng bên ngoài vòng lặp for. Trong các trường hợp như vậy, nên khai báo biến trong vòng lặp for (tại câu lệnh khởi tạo).

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
  int n, factorial = 1;

  cout << "Enter a positive integer: ";
  cin >> n;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    factorial *= i;  // factorial = factorial * i;
  }

  cout<< "Factorial of "<<n<<" = "<<factorial;
  return 0;
}

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải