3.Chương trình Python - Hello World

Hello World: Tạo Chương trình Python đầu tiên của bạn

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã hoàn thành cài đặt và thiết lập Python. Giờ là lúc viết chương trình đầu tiên của bạn.

Chương trình đầu tiên

Bước 1) Mở trình soạn thảo PyCharm. Bạn có thể thấy màn hình giới thiệu khi mở PyCharm. Để tạo một dự án mới, bấm vào “Create New Project”.

Bước 2) Bạn sẽ cần chọn một thư mục để lưu các dự án.

  1. Bạn có thể chọn thư mục mà bạn muốn dự án được lưu trong đó. Nếu bạn không muốn thay đổi thư mục mặc định, bạn có thể giữ nguyên đường dẫn nhưng bạn nên đổi tên thư mục từ “untitled” thành một tên nào đó có ý nghĩa hơn, ví dụ như “FirstProject”.

  2. PyCharm sẽ tìm thấy trình thông dịch Python bạn đã cài đặt trước đó.

  3. Tiếp theo bấm vào nút “Create”.

Bước 3) Bây giờ, hãy vào menu “File” và chọn “New”. Tiếp theo, chọn “Python File”.

Bước 4) Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Giờ hãy nhập tên bạn muốn đặt cho tệp (Ở đây chúng ta chọn tên “HelloWorld”) và nhấn vào “OK”.

Bước 5) Bây giờ hãy nhập vào một chương trình đơn giản - print ('Hello World!').

Bước 6) Giờ hãy vào menu “Run” và chọn “Run” để chạy chương trình của bạn.

Bước 7) Bạn có thể thấy đầu ra của chương trình ở dưới cùng của màn hình.

Bước 8) Đừng lo lắng nếu bạn chưa cài đặt Pycharm Editor, bạn vẫn có thể chạy chương trình từ dấu nhắc lệnh. Nhập đường dẫn chính xác của tệp trong dấu nhắc lệnh để chạy chương trình.

Đầu ra của chương trình sẽ là


 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải