05. Lệnh SQL RENAME TABLE

Lệnh đổi tên bảng - SQL RENAME TABLE

Khi bạn muốn đổi tên cho bảng, bạn có thể dùng cú pháp sau.

ALTER TABLE table_name  RENAME TO new_table_name; 

Hoặc:

RENAME old_table_name TO new_table_name;  

Lệnh này chỉ hoạt động với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và ở một số phiên bản nhất định

Ví dụ

Bạn có một bảng tên là “device2” và nay muốn đổi nó thành “instruments”.

Trước khi thực hiện việc đổi tên bạn nên liệt kê tất cả các bảng có trong database với lệnh “SHOW TABLES”:

SHOW TABLES; 

Kết quả:

Dùng lệnh sau để đổi tên:

ALTER TABLE device2 RENAME TO instruments; 

Kết quả:

Lúc này bạn có thể thấy bảng “device2” đãng được chuyển tên thành “instruments”

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải