Chào mừng bạn đến với Vimentor!

Hỏi đáp
Đăng ký

05.5 Các ràng buộc SQL-CHECK

Ràng buộc SQL CHECK

Ràng buộc CHECK dùng để giới hạn dải giá trị có thể nhập vào trong một cột. Nó yêu cầu cột phải thỏa mãn một biểu thức logic.

Nếu bạn định nghĩa ràng buộc CHECK trên một cột thì nó chỉ cho phép những giá trị nhất định thõa mãn biểu thức điều kiện cho cột đó.

Ví dụ:

Trong ví dụ sau ta tạo ra một bảng nhân viên và đặt ràng buộc CHECK trong lúc tạo bảng, điều kiện là số tuổi của nhân viên phải lớn hơn 22.

MYSQL:

Create table Employees
(
    PID INT NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255),
    Department varchar(255) NOT NULL,
    Age INT NOT NULL,
    CHECK (Age>22)
)

Nếu bảng đã được tạo, để thêm ràng buộc CHECK cho cột tuổi (Age), sữ dụng cú pháp sau

MYSQL:

ALTER TABLE Employees

ADD CHECK (Age>22)

Đặt tên cho ràng buộc CHECK

Để đặt ràng buộc trên nhiều cột hoặc đặt tên cho ràng buộc CHECK, sử dụng cú pháp sau.

MYSQL:

ALTER TABLE Employees

ADD CONSTRAINT CK_employees CHECK(Age>22)

Hủy một ràng buộc CHECK

Để hủy một ràng buộc CHECK, sử dụng cú pháp sau

MYSQL:

ALTER TABLE Employees

DROP CONSTRAINT CK_employees 

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải