04. Hàm FIRST trong SQL

Hàm FIRST trong SQL

Hàm FIRST trả về giá trị đầu tiên của cột được chọn.

Cú pháp sử dụng hàm FIRST như sau:

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name; 

Chú ý: Hàm FIRST chỉ được hỗ trợ bởi MS Access

Ví dụ:

Xét bảng dữ liệu của các đơn hàng "Orders"

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

Nếu bạn lấy giá trị đầu tiên của cột 'Price", sử dụng lệnh sau.

SELECT FIRST(Price) AS OrderPrice FROM Orders;

Chú ý: Với các hệ cơ sở dữ liệu không hỗ trợ hàm FIRST thì ta có thể dùng lệnh tương đương như sau:

SELECT OrderPrice AS OrderPrice FROM Orders ORDER BY Order_ID LIMIT 1;

Kết quả thu được sẽ như sau:

OrderPrice

12

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải