03. Lệnh DROP TABLE

Lệnh xóa bảng - SQL DROP TABLE

Lệnh SQL “DROP TABLE” dùng để xóa một bảng và tất cả các dữ liệu trong bảng đó.

Chú ý khi xử dụng lệnh “DROP TABLE”, bởi khi này, bảng sẽ bị xóa và tất cả các dữ liệu hiện có trong bảng sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể phục hồi.

Cú pháp cụ thể của lệnh như sau:

DROP TABLE "table_name"; 

Ví dụ

Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem bảng “STUDENTS” có trong database hay không bằng lệnh

DESC STUDENTS;

Lệnh trên cho biết rằng bảng “STUDENTS” có tồn tại trong database, và ta có thể xóa nó.

DROP TABLE STUDENTS;

Tiếp theo ta kiểm tra lại xem bảng còn tồn tại trong database hay không bằng lệnh “DESC”

DESC STUDENTS;

Bạn sẽ thấy một thông báo lỗi cho biết bảng ”STUDENTS” lúc này không còn tồn tại trong database nữa, như vậy bảng đã được xóa thành công.

Chú ý:

Lệnh xóa bảng “DROP TABLE” được sử dụng chung cho các hệ cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server (cú pháp giống nhau).

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải