02. Lệnh xóa database

SQL DROP Database

Lệnh DROP DATABASE được dùng để xóa một database đang tồn tại.

Cú pháp của lệnh như sau:

DROP DATABASE database_name;

Chú ý: Nếu xóa một database thì tất cả các bảng và các view trong database đó cũng bị xóa bỏ. Nên cẩn thận khi dùng lệnh này vì khi xóa bỏ một database bằng lệnh DROP DATABASE thì việc khôi phục là không thể.

Hình dưới đây mô tả tác dụng của lệnh xóa database, dựa trên lệnh “SHOW DATABASES”

Lệnh “SHOW DATABASES” liệt kê tất cả các database hiện có trong hệ thống.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải