02. Lệnh SQL SELECT UNIQUE và SELECT DISTINCT

Lệnh SQL SELECT UNIQUE

Chúng ta dùng lệnh này để lấy được những kết quả mà chúng tồn tại duy nhất trong một bảng

Trong thực tế, không có sự khác biệt giữa hai ràng buộc DISTINCT và UNIQUE.

Lệnh SELECT UNIQUE là lệnh được đưa ra bởi Oracle, còn SELECT DISTINCT được đưa ra sau đó bởi chuẩn ANSI.

Cú pháp của lệnh SELECT UNIQUE là:

SELECT UNIQUE column_name  FROM table_name; 

Lệnh SQL SELECT DISTINCT

SELCT DISTINCT lấy ra những kết quả khác nhau, không trùng lặp trong một bảng vì vậy đượng nhiên chúng cũng tồn tại duy nhất trong bảng đó (UNIQUE).

Trong một bảng có thể tồn tại những giá trị trùng lặp, và đôi khi chúng ta muốn lấy ra những giá trị duy nhất. đó là khi lệnh SELECT UNIQUE hoặc SELECT DISTINCT được sử dụng.

Cú pháp của lệnh SELECT DISTINCT như sau:

SELECT DISTINCT column_name  FROM  table_name; 

Xét ví dụ sau:

Ta có bảng dữ liệu "sinh_viên"

ID

Ten

Ho

Tuoi

Mon

So_thich

1

Hai

Minh

18

Toan

Bong da

2

Doan

Khanh

19

Ly

Bong da

3

Huong

Minh

19

Sinh

Game

Bảng trên thể hiện thông tin của các sinh viên, và giả như ta muốn lấy các giá trị khác nhau của tuổi, khi đó ta dùng lệnh sau:

SELECT DISTINCT Tuoi  FROM sinh_vien;

Khi này kết quả trả về sẽ là:

Tuoi

18

19

Kết quả tương tự cho lệnh:

SELECT UNIQUE tuoi  FROM sinh_vien;

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải