02. Hàm AVG

Hàm AVG trong SQL

Hàm AVG() trả về giá trị trung bình (bằng số) của một cột.

Cú pháp:

SELECT AVG(column_name) FROM table_name; 

Ví dụ:

Chúng ta có bảng "Orders" như sau.

Order_ID

Date

Price

Customer

1

2017/07/07

12

Hanh

2

2017/07/13

11

Minh

3

2017/07/11

5

Van

4

2017/07/23

24

Trang

5

2017/07/02

65

An

6

2017/07/28

105

Nguyet

Nếu bạn muốn lấy giá trị trung bình của cột "Price" , sử dụng câu lệnh SQL sau.

SELECT AVG(Price)  AS OrderAvg FROM Orders;

Kết quả thu được sẽ là

OrderAvg

37

Rồi bạn có thể muốn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng là những khách có đơn hàng có giá lớn hơn giá trung bình. Bạn có thể dùng lệnh sau.

SELECT Customer FROM Orders WHERE Price>(SELECT AVG(Price) FROM Orders);

Kết quả thu được sẽ như sau:

Customer

An

Nguyet

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải