Chào mừng bạn đến với Vimentor!

Hỏi đáp
Đăng ký

01. Mệnh đề WHERE trong SQL

Mệnh đề WHERE trong SQL

Mệnh đề WHERE trong SQL chứa những biểu thức điều kiện theo yêu cầu lấy dữ liệu của người dùng.

WHERE là một mệnh đề tùy chọn trong một phát biểu lệnh, nó được dùng để giới hạn kết quả trả về từ một truy vấn.

Trên thực tế nó giống như bộ lọc các bản ghi. Nó chỉ trả về những kết quả thỏa mãn các biểu thức nằm sau WHERE.

Mệnh đề WHERE thường được dùng trong câu lệnh SELECT, nhưng nó cũng có thể được dùng trong các lệnh UPDATE và DELETE.

Cú pháp sử dụng mệnh đề WHERE trong SQL

SELECT column1, column2, ... columnn 

FROM    table_name 

WHERE [conditions]

Mệnh đề WHERE thường đi kèm với các lựa chọn điều kiện chứa các toán tử sau

=

Bằng

>

Lớn hơn

<

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

< >

Không bằng

BETWEEN

Nằm giữa một dải

LIKE

Tìm kiếm cho một khuôn hình

IN

Thuộc một bộ các giá trị

Ví dụ về cách sử dụng mệnh đề WHERE trong SQL

Xét bảng dữ liệu “Persons”:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

2

Luong

Bong

52 Thanh Xuan

Ha Noi

3

Phan

Quan

34 Van Vi

Ha Giang

Nếu bạn chỉ muốn lấy ra các bản ghi cho những người đang sống tại Lạng Sơn, bạn có thể dùng lệnh sau:

SELECT * FROM Persons WHERE City='Lang Son'

Kết quả thu được:

ID

LastName

FirstName

Address

City

1

Phan

Hai

13 Hung Vuong

Lang Son

Chú ý:

Khi dùng toán tử so sánh với một trường chứa chuỗi ký tự thì bạn phải dùng dấu nháy đơn (hầu hết các database cũng chấp nhận dấu nháy kép). Nhưng khi so sánh với một trường chứa số thì không được dùng dấu nháy đơn hoặc kép.

Câu lệnh sau đây là đúng:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Quan'

Nhưng câu lệnh sau là sai:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Quan

Với so sánh một trường với số, câu lệnh sau đây là đúng:

SELECT * FROM Persons WHERE ID=2

Nhưng câu lệnh sau không được chấp nhận:

SELECT * FROM Persons WHERE ID='2'

 

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải