Chào mừng bạn đến với Vimentor!

Hỏi đáp
Đăng ký

01. Lệnh INSERT trong SQL

Lệnh INSERT trong SQL

Lệnh INSERT được dùng để chèn một hoặc nhiều bản ghi vào một bảng.

Có hai cách phổ biến để chèn dữ liệu vào trong một bảng:

  • Dùng lệnh 'INSERT INTO'
    • Chỉ rõ tên cột muốn chèn dữ liệu vào
    • Hoặc cũng có thể không cần chỉ rõ tên cột
  • Dùng lệnh 'INSERT INTO SELECT'

Chèn dữ liệu trực tiếp vào một bảng

Bạn có thể chèn một hàng vào bảng bằng cách dùng lệnh INSERT INTO, và ta có hai cách để làm việc, đó là chỉ ra hoặc bỏ trống tên của cột trong khi sử dụng lệnh INSERT INTO.

Khi bạn chỉ muốn thêm dữ liệu vào một số cột nhất định thì bạn cần chỉ rõ trong câu lệnh là bạn muốn chèn dữ liệu vào cột nào.

Khi bạn bỏ trống tên các cột thì có nghĩa là bạn sẽ thêm dữ liệu vào tất cả các cột, điều cần chú ý ở đây là dữ liệu phải được thêm với thứ tự giống với thứ tự của các cột xuất hiện trong bảng.

Nếu chỉ rõ ra tên các cột, cú pháp của lệnh INSERT INTO sẽ như sau:

INSERT INTO ten_bang (ten_cot_1,ten_cot_2,...) VALUES (gia_tri_1,gia_tri_2,..);

Nếu bạn bỏ qua phần tên cột, cú pháp của lệnh INSERT INTO sẽ như sau:

INSERT INTO ten_bang VALUES (gia_tri_1,gia_tri_2,..,gia_tri_N);

Thêm dữ liệu vào bảng thông qua lệnh SELECT

Cú pháp:

INSERT INTO ten_bang (ten_cot_1,ten_cot_2,...)

SELECT ten_cot_1, ten_cot_2, .., ten_cot_n

FROM ten_bang;

Chú ý:

Khi bạn thêm một hàng bạn phải đảm bảo rằng kiểu dữ liệu của các giá trị và các cột là đồng nhất.

Nếu các ràng buộc về tính toàn vẹn đã được định nghĩa cho bảng, bạn phải tuân thủ chúng

Những ví dụ cụ thể của lệnh INSERT

Giả sử bạn muốn có bảng dữ liệu như sau trong database:

  ID  

   Ten  

 Tuoi 

 Thanh_Pho

1

Hoan

23

Ha Noi

2

Chan

24

Ha Noi

3

Vinh

25

Ha Noi

4

Ngoc

22

Vinh

5

Linh

25

Bac Ninh

Việc đầu tiên là bạn phải chọn database để làm việc và tạo bảng trong nó:

CREATE TABLE Employee(

 ID int,

 Ten varchar(255),

 Tuoi int,

 Thanh_Pho varchar(255)

 );

Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng với câu lệnh INSERT INTO

INSERT INTO Employee (ID,Ten,Tuoi,Thanh_pho) 

VALUES

(1,'Hoan',23,'Ha Noi'),

(2,'Chan',24,'Ha Noi'),

(3,'Vinh',25,'Ha Noi'),

(4,'Ngoc',22,'Vinh'),

(5,'Linh',25,'Bac Ninh');

Ở trên bạn thực hiện việc thêm nhiều hàng vào bảng trong một câu lệnh, và chỉ rõ tên của các cột mà bạn muốn thêm dữ liệu vào.

Bạn có thể kiểm tra lại việc thêm dữ liệu vào bảng với câu lệnh sau:

SELECT * FROM Employee;

Thêm dữ liệu vào bảng dùng lệnh INSERT INTO SELECT

Giả như ta muốn thêm dữ liệu từ bảng 'tg' vào bảng Employee đã có ở trên, với bảng 'tg' như sau:

Cú pháp:

INSERT INTO Employee (Ten,Tuoi) SELECT Ten,Tuoi FROM tg;

Sau khi thêm dữ liệu, bảng Employee sẽ như sau:

Chú ý: Bạn chỉ thêm dữ liệu vào một cột từ các cột có cùng kiểu dữ liệu.

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải