Mở đầu

Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu trong lập trình để giúp chúng ta sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả

Mục tiêu khóa học

Giúp người học hiểu được cách cài đặt nhiều dạng cấu trúc dữ liệu khác nhau, các tình huống sử dụng chúng trong thực tế, từ đó người học có thể vận dụng và tiếp tục tìm hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu phức tạp khác.

Đối tượng hướng đến

Khóa học này được thiết kế cho những người đã có nền tảng về ngôn ngữ lập trình và những kiến thức cơ sở về hệ điều hành, các ví dụ và mã nguồn trong các bài viết dùng C/C++ nhưng bạn hoàn toàn có thể vận dụng chúng cho những ngôn ngữ lập trình khác, vì tư duy để sử dụng các dạng cấu trúc dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình là giống nhau. Khóa học này là phần tiếp nối của khóa "CẤU TRÚC DỮ LIỆU (1)", nên khuyến khích các bạn đọc phần 1 trước khi đến với phần 2.

Kiến thức cần có

Ngôn ngữ lập trình: C/C++

Hệ điều hành (Linux)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (1)

Biên dịch – thực thi

Các ví dụ và bài tập trong khóa học này được chúng tôi kiểm tra bằng một IDE online tại online compiler and debugger for c/c++.

Tài liệu tham khảo

Tất cả các bài viết trong khóa học này được chúng tôi trực tiếp biên soạn, kiểm tra và đúc rút kiến thức thu được của bản thân qua quá trình nghiên cứu, học tập. Các nguồn chúng tôi đã tham khảo là những tài liệu trên những trang, diễn đàn, ebook uy tín sau:

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u

  2. https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm

  3. https://www.hackerearth.com/fr/practice/data-structures

  4. https://gist.github.com/mycodeschool

** Nếu bạn muốn viết các nội dung đặt biệt thì hãy làm theo hướng dẫn sau

Xem thêm 10 bình luận
Viết blog mới của bạn
Báo lỗi trang
Đang tải